60 LET SEV

Přírodovědná činnost pro děti a mládež v Jeseníku

V letošním roce uplynulo 60 let od zahájení přírodovědné činnosti pro děti a mládež na Jesenicku. V roce 1951 byla při Střední všeobecně vzdělávací škole v Jeseníku založena krajská mičurinská stanice. Vznikla jako jedna z poválečných organizací, které umožňovaly aktivně trávit volný čas dětem v objektech bývalého kláštera sv. Voršily v Poštovní ulici. Rozpočtově byla napojena na SVVŠ. Jako vedoucí přírodovědných kroužků tam tehdy pracovala paní Jiřina Malchrová, od roku 1956 byl vedoucím krajské mičurinské zahrady profesor Karel Hustý. Na tehdejší dobu to byla poměrně velká mičurinská zahrada. Měla rozlohu ¾ hektaru, pařeniště bylo na rozloze 60 m2 a skleníky na 100 m2.

P1000878          Stan-zelene-stezky     P1010306


V roce 1958 přešla krajská mičurinská zahrada vzhledem k svému excentrickému umístění v bývalém Olomouckém kraji do Okresního domu pionýrů a mládeže v Jeseníku jako oddělení přírodních věd. Vedoucí oddělení se stala paní Jiřina Malchrová. 
Oddělení přírodních věd pracovalo pak až do roku 1972, kdy byla zřízena samostatná Okresní stanice mladých přírodovědců, jejímž ředitelem byl ustanoven pan René Tichavský, jenž se podstatnou měrou zasadil o rozvoj stanice v okresním měřítku. Práce v OSMP po celou dobu jejího trvání byla rozmanitá. Vedle pěstování pokojových rostlin, okrasných keřů a zeleniny mělo v činnosti OSMP významné místo pokusnictví a vedení různých zájmových kroužků pro děti. Byly to např. zájmové útvary pěstitelský, chovatelský, rybářský a astronomický. Jedním z významných úkolů OSMP bylo také vedení zájmových pionýrských oddílů. V roce 1965 byla při okresní stanicí mladých přírodovědců otevřena školní hvězdárna s 3.5 metrovou kopulí. Prvním vedoucím a správcem v jedné osobě byl učitel fyziky pan Vladimír Petřkovský.

               


Od počátku se zde scházejí astronomické kroužky a také se zde pořádají přednášky a pozorování pro veřejnost.
Po sametové revoluci v roce 1989 došlo ke změně vedení a od 1. ledna 1992 do 31. srpna byla pověřena řízením stanice Ing. Ludmila Janoštíková. 
Od září 1992 do začátku roku 2004 řídila činnost stanice paní ředitelka Mgr. Jana Latnerová. Pod jejím vedením vznikl počátkem roku 1993 nový právní subjekt – Stanice mladých přírodovědců Jeseník jako příspěvková organizace Školského úřadu Šumperk. O tři roky později, po vzniku okresu Jeseník, se zřizovatelem stal Školský úřad Jeseník.


Po zániku jesenického okresu se stala SMP příspěvkovou organizací Olomouckého kraje ( k 1.10.2001) a tak tomu bylo do 1.7.2004, kdy se stala součástí ZŠ Průchodní se zřizovatelem Město Jeseník. V tomtéž roce vystřídala dosavadní vedoucí Mgr. Janu Latnerovou nejprve jako statutární zástupkyně a po přechodu zařízení pod školu jako vedoucí Mgr.Vladislava Fačevicová. Činnost SMP i v těchto dobách byla zaměřena především na přírodovědnou činnost. Např. ve školním roce 2001 – 2002 zde pracovalo 23 kroužků. Šlo např. o kroužky chovatelské, pěstitelské, kroužek rybářský, astronomický, kroužek zdravého vaření nebo kroužek přátel přírody. SMP každoročně vyhlašovala korespondenční přírodovědnou soutěž pro děti a žáky celého jesenického regionu, pořádala biologickou olympiádu nebo soutěž Zelená stezka. Také organizovala velké akce, jako například Den Země spojený s výstavou, Den dětí, vánoční a velikonoční výstavy nebo akce pro seniory.

004     007     013


SMP spolupracovala a dosud spolupracuje se všemi základními a mateřskými školami na okrese Jeseník, dále s různými organizacemi jak např. LČR, CHKOJ, Technické služby, ŠÚ Jeseník a další. 
V roce 2006 došlo ke spojení bývalé stanice a bývalého Domu dětí a mládeže v Jeseníku a vzniklo Středisko volného času DUHA Jeseník, jehož zřizovatelem je Město Jeseník. Ředitelkou SVČ DUHA Jeseník se od jeho založení stala Mgr. Vladislava Fačevicová. Všechny prostory SVČ DUHA - hlavní budova, zahrada, čtyři velké skleníky a hvězdárna jsou pro děti dobře přístupné v centru města na Průchodní ulici.
3. dubna 2007 byla ve SVČ DUHA přijetím do celorepublikového sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina zahájena činnost střediska ekologické výchovy. Jeho činnost navazuje na dlouholetou činnost Stanice mladých přírodovědců. Hlavním posláním SEV je vhodně a účelně využít volný čas dětí, mládeže a dospělé veřejnosti výchovou k ochraně přírody, pěstováním kladného vztahu ke všemu živému a veškerým přírodním hodnotám včetně uplatňování šetření s přírodními zdroji. Tuto environmentální výchovu zprostředkováváme jak jednotlivým dětem v rámci přírodovědně zaměřených kroužků ( chovatelský, přírodovědný ZÚ Loskutáček, včelařství, rybářství, astronomie, akvaristika, teraristika, chov koček, psů, koní...), tak školním kolektivům v rámci výukových programů, exkurzí, besed, soutěží, výstav, zájezdů a podobně. Chováme více jak 20 druhů živočichů: akvarijní ryby, hady, želvy, obojživelníky a zástupce drobných hlodavců. V rozlehlých sklenících pěstujeme tropické i subtropické rostliny a na zahradě jsme mimo jiné vybudovali naučnou stezku dřevin. Zde máme umístěny dva úly, o něž pečují členové včelařského kroužku.


SEV je personálně zabezpečeno pedagogickými pracovnicemi Ing. Janou Hálovou, která je vedoucí SEV, Ing. Ludmilou Janoštíkovou a zahradnicí paní Pavlou Luljakovou. Ve vedení zájmových útvarů nám pomáhá 8 externistů z řad rybářů, včelařů, akvaristů atd..
Každoročně vyhlašujeme ve dvou kolech korespondenční přírodovědnou soutěž pro děti a žáky celého jesenického regionu, pořádáme biologickou olympiádu nebo soutěž Zelená stezka. Také organizujeme velké akce, jako například Den Země spojený s výstavou v kině Pohoda, vánoční a velikonoční výstavy. Spolupracujeme se všemi základními a mateřskými školami na okrese Jeseník, dále s různými organizacemi jak např. LČR, CHKOJ, Technické služby, SONS Jeseník, DD Jeseník, MC Krteček, Hnutí Brontosaurus a další.
V současné době jsou před dokončením terénní úpravy a rekonstrukční práce na zahradě, které mají za účel zpřístupnit zahradu a skleníky co nejširší veřejnosti. Před dokončením je naučná stezka rostlin, na jejíž zřízení sponzorsky přispěl podnik Lesy české republiky.

Dscn1394     P1130523     P4232630


Je zřejmé, že SEV DUHA Jeseník plynule navázala na činnost SMP Jeseník a vyvíjí dlouhodobě bohatou činnost zaměřenou na vhodné a účelné využití volného času dětí, mládeže i dospělé veřejnosti a při tom vychovává k ochraně přírody, k pěstování kladného vztahu ke všemu živému a veškerým přírodním hodnotám .
Přijďte nás navštívit, budete srdečně vítáni. Naše adresa je: SVČ DUHA Jeseník, Průchodní 154, Jeseník; e –mail duhajes.sev@volny.cz. Podrobná nabídka naší činnosti je uvedena na webových stránkách www.duhajes.cz.

int(1)

PRO VEŘEJNOST

 • DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

  29.5.2018

  Dopravnihriste2

  Nové dopravní hřiště pro školáky z Jeseníku i veřejnost ...více...

  DOPRAVNÍ VÝCHOVA pro ZŠ - KALENDÁŘ

 • HVĚZDÁRNA

  13.8.2012

  Hvezdarna4

  V roce 1965 byla otevřena školní hvězdárna... více o hvězdárně

 • ZAHRADA a SKLENÍKY

  13.8.2012

  Sklenik1

  Součástí areálu Duhy je zahrada se skleníky... více o zahradě

 • STŘEDISKO EKOLOGIE

  12.8.2012

  Mapachi

  SEV se stalo domovem pro exotická zvířata...  více o SEV

Kontakt

SVČ A ZAŘÍZENÍ PRO DVPP DUHA JESENÍK

Průchodní 154
790 01 Jeseník

IČ: 00852341

E-mail: duha@duhajes.cz
Tel: 584 401 262