ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE ŠKOLY, TESTOVÁNÍ

| Aktuálně
Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, naši žáci,

seznamte se s organizací prvních dní nového školního roku. Těšíme se, že ho společně rozpohybujeme v dobré atmosféře.
Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, naši žáci,
seznamte se s organizací prvních dní nového školního roku. Těšíme se, že ho společně rozpohybujeme v dobré atmosféře.

ORGANIZACE PRO ŽÁKY 2. AŽ 9. ROČNÍKU

Žáci se potkají ve svých třídách se svými třídními učiteli ve standardním čase zahájení vyučování od 8:00.

Od 1. 9. bude v plném provozu školní družina v čase 6:00 – 7:30, po skončení vyučování do 17:00. Školní klub bude 1. 9. v provozu od 8:45 – 12:00. 2. a 3. 9. pak ráno v čase od 7:00 – 7:45, odpoledne pak od konce vyučování do 14:00.

Středa 1.9. – screeningové testování žáků (viz níže) 2. a vyšších ročníků proběhne v kmenových třídách; všichni žáci mají pouze 1. vyučovací hodinu; výdej obědů bude v čase od 11:00 do 12:30. Objednávku obědů zkontrolujte na www.strava.cz a případně zvažte odhlášení.

Čtvrtek 2. 9. – I. stupeň výuka do 11:40, II. stupeň výuka do 12.00 (dle rozvrhů v Edookit).

Pátek 3. 9. – Třídy I. i II. stupně (2. – 9. ročník) navštíví Den bezpečnosti – více informací poskytnou třídní učitelé v Edookit

Informace a rozvrhy k následným dnům (od 6.9.) budou zveřejněny v Edookitu.

ORGANIZACE PRO ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Slavnostní vítání našich nejmladších žáků proběhne

  • na budově Průchodní od 8:00 v tělocvičně
  • na budově Boženy Němcové od 9:00 v tělocvičně (včetně přípravné třídy)

Všichni zúčastnění musí mít v průběhu akce ochranu dýchacích cest.

Středa 1. 9. – slavnostní přivítání dle rozpisu, jedna vyučovací hodina, poté družina či odchod s rodiči domů; výdej obědů bude v čase od 11:00 do 12:30. Objednávku obědů zkontrolujte na www.strava.cz a případně zvažte odhlášení.

Čtvrtek 2. 9. – screeningové testování žáků (viz níže) prvního a přípravného ročníku proběhne v kmenových třídách; 1. ročníky mají 2 vyučovací hodiny, poté odchod do oddělení ŠD; přípravná třída do 11:40 hodin

Pátek 3. 9. – 1. ročníky 3 vyučovací hodiny, poté odchod do oddělení ŠD, přípravná třída do 11.40 hodin

Od 1. 9. bude v plném provozu školní družina v čase 6:00 – 7:30 pro všechny žáky školy, po skončení vyučování potom do 17:00 pro přihlášené žáky.

ROUŠKY

Testovaní žáci s negativním výsledkem nosí roušky pouze na chodbách (společné prostory školy), ve třídě je nemají. Netestovaní žáci nosí roušky také při výuce.

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ

– V termínech 1., 6. a 9. září 2021 vždy v 8:00 v kmenové třídě za přítomnosti pedagogického pracovníka (státem dodávané testy z nosu). 1. ročníky a přípravná třída se budou testovat 2., 6., 9. září.

– Pokud chcete pro dítě použít vlastní test (např. ze slin), nahlaste předem třídnímu učiteli úplný název certifikovaného testu

– Pokud chcete být při testování přítomni, nabízíme možnost přijít do školní jídelny před vyučováním v termínech 1.(2.), 6. a 9. září vždy od 7:30 do 8:00 hodin.

– Když žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo jiný den, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu v kanceláři školní asistentky.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu). Potvrzení předložte vždy třídnímu učiteli.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

VÝJIMKA PRO NOŠENÍ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST (rozuměno u dětí a žáků, kteří se nepodrobí testování) mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest.

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.

Podrobnější informace ZDE