Testování žáků v roce 2022

| Aktuálně
V období od 3. do 16. ledna 2022 bude ve školách probíhat pravidelné preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.  

Testování podstupují všechny děti a žáci, tedy i ti očkování a po prodělaném onemocnění COVID-19.

Testovat se nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu (72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu) provedeného v odběrovém místě . 
Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.    

Od 17. ledna 2022 bude testování probíhat v pondělí nebo první vyučovací den v týdnu, po dobu platnosti mimořádného opatření.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání v budově školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Děti a žáci, kteří přijmou tuto podmínku mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:

 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorách; při cvičení ve venkovních prostorách se převlékají s odstupem od ostatních osob,
 • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru.

JAKÝ JE POSTUP V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU TESTU VE ŠKOLE?

 1. V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti
 2. Škola kontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
 3. Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu - Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován a informuje zákonné zástupce o povinnosti podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu.
 4. Je-li výsledek konfirmačního RT-PCR testu pozitivní, zákonný zástupce o tomto informují svého praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel je povinen nařídit žákovi izolaci. Zákonný zástupce  žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.
 5. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty.

JAKÉ JSOU DŮSLEDKY POZITIVNÍHO VÝSLEDKU PRO SPOLUŽÁKY TAKOVÉHO ŽÁKA?

Škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě.

Jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v

 • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
 • zachování homogenity třídy,
 • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru
 • a v dalších režimových opatřeních shodných jako pro děti a žáky, kteří se odmítnou testovat (tj. zejména zákaz cvičení uvnitř a zákaz zpěvu).

Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní, třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Výsledek PCR testu prosím nahlašte p. Ambrožové na tel. číslo: 731 406 106